Adress

Office:
Polskie Sady Fruit Processing Sp. z o.o.

Gintrowskiego Str. 17/48
02-697 Warsaw
Poland

About Piotr Woźniak

This author has not yet filled in any details.
So far Piotr Woźniak has created 0 blog entries.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Producentów Owoców Polskie Sady Sp. z o. o.,  z siedzibą w Warszawie (02-697), przy ulicy Przemysława Gintrowskiego 17/48, NIP: 8261979056, REGON: 712535974, KRS: 0000243808, zwana dalej ADO.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez każdą ze stron swoich praw i obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1. RODO, m. in. do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADO, z wykonywania umowy, której stroną jest osoba oraz zawierania transakcji gospodarczych.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez ADO, jeśli prawo przetwarzanie to dopuszcza, przez okres prawem przepisany. W razie  zmiany w/w przepisów Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na zasadach wynikających ze zmienionych przepisów.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: spółki powiązane kapitałowo lub osobowo z ADO, jeżeli okaże się to niezbędne; przedsiębiorcy współpracujący z ADO w zakresie przedmiotu ich działalności; przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz ADO, np. audytorzy, rewidenci, usł. BHP, usł. IT, firmy hostingowe, firmy transportowe, kurierskie i logistyczne, ; ZUS; właściwy Urząd Skarbowy; bank; poczta polska; a w razie konieczności współpracujący z ADO prawnicy, sądy, komornicy i inne stosowne urzędy lub instytucje, które poproszą o Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo odstępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofana zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz innych danych, których konieczność podania wynika z odrębnych przepisów prawa jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy i/lub transakcji gospodarczej. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy i/lub transakcji gospodarczej. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na Pani/Pana zgodzie, to zgoda ta jest dobrowolna.
 11. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.